phone.png (66) 2 328 1035

payforkids1.jpg

พัฒน์กล

บริจาคเสื้อกันหนาว และบูรณะอาคารเรียนรร.บ้านรินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทน
ผู้บริหารและพนักงานได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านรินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน โดยเริ่มจากการปรับปรุงหลังคากันสาด ทาสีภายในอาคารเรียน บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และบริจาคเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรภายในโรงเรียนและชาวบ้านภายในหมูบ้าน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนเป็นประจําทุกปี

payforkids2.jpg