Contact-01.png

การตรวจสอบ Outside Diameter ท่อและ Fitting

เครื่องมือในการวัด Diameter ท่อที่นิยมใช้คือ เวอร์เนียร์ (Vernier Caliper)

เวอร์เนียร์มีทั้งแบบแสดงผลบนสเกลและแบบแสดงผลตัวเลขจอดิจิตอล

สำหรับการตรวจสอบ Tolerances ท่อ ISO จะอ้างอิงมาตรฐาน ISO 1127